Wednesday, June 18, 2008

The Kauravas

A List of 100 Kauravas, as found in Mahabharata. It is full list with names, including "Dusshala", the only sister of Kauravas.

I may be wrong, It would be great to hear from anyone, who knows there is mistake in the list and i will try to rectify it.

 1. Duryodhana
 2. Dussaasana
 3. Dussaha
 4. Dussalan
 5. Jalagandha
 6. Sama
 7. Saha
 8. Vindha
 9. Anuvindha
 10. Durdharsha
 11. Subaahu
 12. Dushpradharshana
 13. Durmarshana
 14. Durmukha
 15. Dushkarna
 16. Vikarna
 17. Saala
 18. Sathwa
 19. Sulochana
 20. Chithra
 21. Upachithra
 22. Chithraaksha
 23. Chaaruchithra
 24. Saraasana
 25. Durmadan
 26. Durvigaahana
 27. Vivilsu
 28. Vikatinandana
 29. Oornanaabha
 30. Sunaabha
 31. Nandana
 32. Upanandana
 33. Chithrabaana
 34. Chithravarma
 35. Suvarma
 36. Durvimochana
 37. Ayobaahu
 38. Mahaabaahu
 39. Chithraamga
 40. Chithrakundala
 41. Bheemavega
 42. Bheemabala
 43. Vaalaky
 44. Belavardhana
 45. Ugraayudha
 46. Sushena
 47. Kundhaadhara
 48. Mahodara
 49. Chithraayudha
 50. Nishamgy
 51. Paasy
 52. Vrindaaraka
 53. Dridhavarma
 54. Dridhakshathra
 55. Somakeerthy
 56. Anthudara
 57. Dridhasandha
 58. Jaraasandha
 59. Sathyasandha
 60. Sadaasuvaak
 61. Ugrasravas
 62. Ugrasena
 63. Senaany
 64. Dushparaaja
 65. Aparaajitha
 66. Kundhasaai
 67. Visaalaaksha
 68. Duraadhara
 69. Dridhahastha
 70. Suhastha
 71. Vaathavega
 72. Suvarcha
 73. Aadithyakethu
 74. Bahwaasy
 75. Naagadatha
 76. Ugrasaai
 77. Kavachy
 78. Kradhana
 79. Kundhy
 80. Bheemavikra
 81. Dhanurdhara
 82. Veerabaahu
 83. Alolupa
 84. Abhaya
 85. Dhridhakarmaavu
 86. Dhridharathaasraya
 87. Anaadhrushya
 88. Kundhabhedy
 89. Viraavy
 90. Chithrakundhala
 91. Pramadha
 92. Amapramaadhy
 93. Deerkharoma
 94. Suveeryavaana
 95. Dheerkhabaahu
 96. Sujaatha
 97. Kaanchanadhwaja
 98. Kundhaasy
 99. Virajass
 100. Yuyutsu

 101. Dussala

2 comments:

Anonymous said...

hi 4th and 101 are same

Angel Eyes said...

hello,

Thanks for noticing that.

Actually its Dussalan which sounds similar to Dussala :)